Cải cách lương hưu: “Phải rút vì đất nước không muốn”, RTL – Video

br>

Cải cách lương hưu: “Phải rút lại vì đất nước không muốn”🔴🎙 Le Journal Inattendu – Cải cách lương hưu: “Đó là một cuộc trưng cầu dân ý ở cấp độ này. Chúng tôi phải loại bỏ điều đó vì đất nước không muốn nó,” Patrick Timsit nói trên #RTL. Xem lại toàn bộ chương trình trên rtl.fr và ứng dụng #RTL ngay bây giờ📱💻

Video này xuất hiện đầu tiên trên https://www.youtube.com/watch?v=JrZ_bgISRE4

.