KHẨN CẤP: HỘI ĐỒNG AN NINH LIÊN HIỆP QUỐC/Ô tô, Afrique Media – Video

br>

KHẨN CẤP: HỘI ĐỒNG AN NINH LIÊN HIỆP QUỐC/Ô tôCuộc họp khẩn cấp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về tình hình Cộng hòa Trung Phi

Video này xuất hiện đầu tiên trên https://www.youtube.com/watch?v=KeLL3zQJnXo

.