Cameroon: thâm hụt ngân sách mở rộng đến giai điệu của 662 tỷ FCFA vào cuối tháng 9 2018. chính là -2018 tỷ FCFA. Trong khi đó, số dư chính không phải là dầu đứng ở mức 318,4 tỷ FCFA.

Khoản thâm hụt ngân sách này trở nên tồi tệ hơn vì vào cuối tháng 6 2018, đó là 601,2 tỷ FCFA. Số dư chính là trong giai đoạn này ở mức -190,5 tỷ FCFA. Số dư chính không dầu đứng ở mức -410,7 tỷ FCFA.

Như trong quý đầu tiên của 2018, Minfi chỉ ra rằng để đảm bảo thực hiện tốt ngân sách nhà nước và đạt được các mục tiêu của năm được xem xét, trong bối cảnh kinh tế, xã hội và ngân sách tương đối khó khăn, việc thực hiện các biện pháp được thực hiện kể từ đầu nửa cuối năm tiếp tục.

Các biện pháp của chính phủ nhằm giảm thâm hụt ngân sách bao gồm tăng cường huy động nguồn thu phi dầu mỏ, thắt chặt quy định ngân sách và cải thiện kiểm soát hiệu quả của chi tiêu công.

SA

ĐỌC THÊM TẠI ĐÂY