Danh mục hàng hải

KINH TẾ

Ca cao: giá giảm 75 FCFA

Giá tối thiểu mỗi kg đã giảm từ 1000 CFAF xuống CFAF 925 trong sáu ngày, theo số liệu tổng hợp được công bố bởi hệ thống thông tin ngành. Tại các vùng sản xuất, số kg ca cao hiện ...